Regulamin uczestnictwa

Regulamin uczestnictwa w Konferencji Meet Magento Polska
Aktualizacja 7.06.2024

Artykuł 1. Zasady Ogólne

 1. Organizatorem Konferencji jest Qanuk.ai sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (61-854), ul. Mostowa 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowym prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000824946, posiadająca NIP: 7831812023 oraz kapitał zakładowy w wysokości: 50.000,00 złotych, z którym można kontaktować się na adres e-mail: pl@meetcommerce.com.
 2. Obsługą techniczną oraz partnerską Konferencji zajmuje się Snowdog Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-854), ul. Mostowa 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowym prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000480529, posiadająca NIP: 7831703995 oraz kapitał zakładowy w wysokości: 50.000,00 złotych,
 3. Zasady przeprowadzenia Konferencji i uczestniczenia w niej określa niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), który jest dostępny na stronie Konferencji pod adresem: meetcommerce.pl (dalej zwanej „Stroną internetową”). Jeżeli warunki uczestnictwa w Konferencji zostaną określone także w innych dokumentach (przykładowo w: formularzu zgłoszeniowym), Regulamin uzupełni te dokumenty i znajdzie zastosowanie w zakresie przez nie nieuregulowanym. 
 4. Konferencja odbędzie się w dniu 30 września oraz 1 października 2024 roku stacjonarnie w Poznaniu, zgodnie z agendą dostępną na Stronie internetowej.
 5. Celem Konferencji Meet Magento Polska jest wspieranie pozytywnych możliwości rozwoju handlu w internecie, wspieranie rozwiązywania konkretnych problemów i zdobywania nowych umiejętności oraz nawiązywanie kontaktów biznesowych.
 6. Korzystanie ze Strony internetowej wymaga dysponowania systemem teleinformatycznym spełniającym co najmniej następujące wymagania techniczne:
  1. dostęp do Internetu,
  2. prawidłowo skonfigurowana przeglądarka internetowa,
  3. posiadanie dostępu do skonfigurowanej poczty elektronicznej, której adres podano podczas zgłoszenia chęci uczestnictwa w Konferencji.
 7. Informacje o Konferencji wraz z podaniem wysokości opłaty, prezentowane na Stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Informacje o Konferencji wraz z podaniem wysokości opłaty stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 8. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych.
 9. Konferencja prowadzona jest w języku angielskim i polskim. Nie wyklucza to jednak wygłaszania prezentacji przez Prelegentów w innym języku niż język angielski.

Artykuł 2. Warunki uczestnictwa w charakterze Uczestnika

 1. Uczestnikiem Konferencji (zwanym dalej: „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji w charakterze Uczestnika jest dokonanie do dnia 29 września 2024 roku:
  1. zgłoszenia udziału za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na Stronie internetowej Konferencji w zakładce „Kup bilet”,
  2. zaakceptowania Regulaminu,
  3. wybór odpowiedniego typu biletu zgodnie z reprezentowaną działalnością,
  4. uiszczenia opłaty w wysokości podanej przez Organizatora, zgodnie z art. 4 Regulaminu,
  5. otrzymanie potwierdzenia rejestracji.
 3. Aby dokonać zgłoszenia wymagane jest podanie w formularzu zgłoszeniowym wymaganych danych: imię, nazwisko, adres, firmowy adres e-mail oraz firma i zajmowane w niej stanowisko. Uczestnik chcący otrzymać fakturę VAT, dodatkowo podaje: adres firmy oraz NIP. Organizator może uzależnić udział Uczestnika w Konferencji w formie stacjonarnej od dodatkowej weryfikacji. 
 4. Organizator dopuszcza możliwość kontaktowania się z osobami chętnymi do uczestniczenia w Konferencji w charakterze Uczestnika w razie ewentualnych pytań o przesłane zgłoszenie oraz w celu przekazania informacji o udziale w Konferencji w charakterze Uczestnika.
 5. Po spełnieniu warunków uczestnictwa Uczestnik uzyska od Organizatora, na podany podczas zgłoszenia adres e-mail, potwierdzenie uczestnictwa, z zastrzeżeniem, że liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Organizator zakłada limit maksymalnie 3 biletów na jedną firmę, limit nie dotyczy biletów preferencyjnych dla przedstawicieli firm zajmujących się sprzedażą w internecie poprzez własne sklepy internetowe.
 7. W przypadku odrzucenia zgłoszenia przy jego wcześniejszej wpłacie, Organizator zwraca pełną wpłaconą kwotę w ciągu 7 dni od decyzji. Zwrot jest wykonany przy pomocy metody lub na rachunek użyty podczas płatności.
 8. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa od Organizatora (przy założeniu otrzymania wpłaty przez Organizatora) dochodzi do zawarcia umowy z Uczestnikiem o świadczenie usług dotyczących uczestnictwa w Konferencji w charakterze Uczestnika. Zawarcie umowy upoważnia do uczestnictwa w Konferencji (zgodnie z jej agendą), w tym także – w przypadku udziału stacjonarnego do korzystania z napojów, przekąsek, lunchu w oba dni oraz udziału w wieczornym spotkaniu integracyjnym po zakończeniu Konferencji.
 9. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Konferencji w przypadku, gdy nie zostały spełnione warunki uczestnictwa w Konferencji lub gdy liczba przewidzianych miejsc została wyczerpana.
 10. Konferencja będzie fotografowana i filmowana dla celów emisji w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, Internet, prasa) lub dla celów dokumentacji, promocji, reklamy Organizatora lub Zleceniodawcy. Uczestnictwo w Konferencji w charakterze Uczestnika jest związane z uprawnieniem Zleceniodawcy lub Organizatora do rozpowszechniania wizerunku Uczestników stanowiących szczegół całości – Konferencji.
 11. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wiążących go postanowień Regulaminu.

Artykuł 3. Warunki uczestnictwa w charakterze Prelegenta

 1. Prelegentami Konferencji (zwanym dalej: „Prelegentem”) mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, chcące podzielić się doświadczeniem w pracy z oprogramowaniem sklepów internetowych oraz stacjonarnych, w tym w szczególności: reprezentanci podmiotów prowadzących sklepy internetowe, architekci rozwiązań handlu internetowego, kierownicy projektów, product managerzy, reprezentanci podmiotów współpracujących i świadczących usługi dla podmiotów prowadzących sklepy internetowe.
 2. Warunkiem zgłoszenia chęci wzięcia udziału w Konferencji w charakterze Prelegenta jest wysłanie do dnia 1 marca 2023 roku zgłoszenia na adres mailowy hello@meetcommerce.pl  oraz zaakceptowanie Regulaminu.
 3. Aby dokonać zgłoszenia wymagane jest podanie w formularzu zgłoszeniowym wymaganych danych: imię, nazwisko, firma, adres e-mail, temat prezentacji, doświadczenie konferencyjne, doświadczenie z ecommerce. Temat prezentacji powinien dotyczyć zagadnienia związanego z handlem internetowym lub technologiami i procesami wspierającymi. Organizator może uzależnić udział Prelegenta w Konferencji od dodatkowej weryfikacji. 
 4. Organizator dopuszcza możliwość kontaktowania się z osobami chętnymi do uczestniczenia w Konferencji w charakterze Prelegenta w razie ewentualnych pytań o przesłane zgłoszenie oraz w celu przekazania informacji o udziale w Konferencji w charakterze Prelegenta.
 5. O wyborze Prelegentów decyduje Organizator, na podstawie oceny merytorycznej wypełnionych formularzy zgłoszeniowych. Organizator skontaktuje się z wybranymi Prelegentami na podany podczas zgłoszenia adres e-mail w ciągu dwóch tygodni i wskaże termin oraz czas przewidziany dla prezentacji zgłoszonej przez Prelegenta.
 6. Każdy, kto otrzyma informację za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzającą uczestnictwo w Konferencji w charakterze Prelegenta, ma obowiązek w ciągu 7 (siedmiu) dni od jej przekazania przez Organizatora:
  1. potwierdzić swój udział za pośrednictwem poczty elektronicznej;
  2. przesłać swoje zdjęcie w formacie 600x600 oraz notatkę biograficzną (maksymalnie 500 znaków)
  3. wyrazić zgodę na umieszczenie imienia i nazwiska, nazwy firmy, zdjęcia i notatki biograficznej na Stronie internetowej Konferencji oraz w mediach społecznościowych (np. LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, Flickr), poprzez wypełnienie załącznika nr 1 do Regulaminu i przesłanie go w drodze poczty elektronicznej na adres e-mail Organizatora;
  4. oświadczyć, że w związku z przedstawieniem prezentacji nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich;
  5. wyrazić zgodę na utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Zleceniodawcę, Organizatora oraz Współorganizatora wizerunku Prelegenta (w tym głosu i wypowiedzi) utrwalonego w trakcie Konferencji, poprzez wypełnienie załącznika nr 1 do Regulaminu i przesłanie go w drodze poczty elektronicznej na adres e-mail Organizatora.
 7. W przypadku braku wypełnienia przez Prelegenta obowiązków wskazanych w ustępie powyżej, traci on prawo udziału w Konferencji, a jego miejsce zajmuje kolejna osoba, znajdująca się na liście rezerwowej.
 8. W momencie wypełnienia przez Prelegenta wszystkich obowiązków zgodnie z niniejszym artykułem, dochodzi do zawarcia umowy z Prelegentem o świadczenie usług dotyczących uczestnictwa w Konferencji w charakterze Prelegenta (w tym przedstawienia prezentacji). Prelegenci są uprawnieni do uczestnictwa w Konferencji (w tym korzystania z napojów, przekąsek i lunchu w oba dni Konferencji) oraz udziału w wieczornym spotkaniu integracyjnym w drugi dzień Konferencji). Prelegenci nie muszą się rejestrować w sposób przewidziany dla Uczestników. Uczestnictwo w Konferencji w charakterze Prelegenta jest bezpłatne, Prelegenci też nie otrzymają wynagrodzenia za udział w Konferencji.
 9. Zleceniodawca oraz Organizator nie ponoszą odpowiedzialności w razie skierowanych roszczeń przez osoby trzecie (w szczególności dotyczących praw autorskich), w sytuacji gdy roszczenia te dotyczącą przedstawionej prezentacji przez Prelegenta. W przypadku skierowania przez osoby trzecie takich roszczeń bezpośrednio wobec Zleceniodawcy lub Organizatora z powodów określonych w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, Prelegent zobowiązuje się do zwolnienia z odpowiedzialności Zleceniodawcy lub Organizatora i przejęcia roszczenia.
 10. Prelegent zobowiązany jest do przestrzegania wiążących go postanowień Regulaminu.

Artykuł 4. Płatności

 1. Wysokość opłat za udział w Konferencji w charakterze Uczestnika zamieszczona jest na Stronie internetowej Konferencji.
 2. Uczestnik, aby wziąć udział w Konferencji jest zobowiązany w momencie wypełniania formularza zgłoszeniowego dokonać płatności. Uczestnik ma możliwość wyboru form płatności udostępnionych w danym momencie przez Organizatora. Dostępną formą płatności może być:
  1. płatność przelewem na rachunek bankowy Organizatora w momencie wypełniania formularza zgłoszeniowego;
  2. płatność on-line dokonywana przez Uczestnika w postaci elektronicznej z wykorzystaniem sposobów płatności udostępnionych przez wyspecjalizowaną instytucję płatniczą.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.
 4. Dostępne formy płatności za pomocą karty płatniczych:
  1. Visa
  2. Visa Electron
  3. Mastercard
  4. MasterCard Electronic
  5. Maestro
 5. Organizator wystawi fakturę tytułem dokonanej opłaty po wyrażeniu przez Uczestnika chęci otrzymania takiej faktury podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.
 6. W przypadku, gdy udział Uczestnika w Konferencji jest niemożliwy z uwagi na wcześniejsze wyczerpanie się limitu miejsc, Organizator zwraca na rzecz Uczestnika pełną kwotę uiszczoną tytułem ceny za udział w Konferencji.
 7. Organizator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Uczestnik, chyba że Uczestnik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

Artykuł 5. Odstąpienie od umowy

Uczestnik lub Prelegent nie ma prawa odstąpić od umowy w zakresie uczestnictwa w Konferencji zawartej na odległość bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od zawarcia umowy, z uwagi na art. 38 ust. 12 ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z którym prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów świadczenia usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

Artykuł 6. Reklamacje

 1. Uczestnik lub Prelegent może złożyć reklamację wobec Organizatora, w szczególności w przypadku jeżeli działania Organizatora przewidziane w niniejszym Regulaminie są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres Organizatora lub w formie listu poleconego na adres Organizatora. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres e-mail Uczestnika lub Prelegenta, opisanie okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie związane ze składaną reklamacją. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Organizator zwraca się do Uczestnika lub Prelegenta na wskazany przez niego w reklamacji adres e-mail o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Organizator rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji. Uczestnik lub Prelegent otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres podany przez niego w reklamacji. W przypadku odrzucenia reklamacji Organizator powiadomi o tym Uczestnika lub Prelegenta podając powody tej decyzji.
 4. Organizator informuje, że istnieje możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

Artykuł 7. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 
 2. Przetwarzanie danych osobowych reguluje Polityka Prywatności, stanowiąca załącznik nr 2 do Regulaminu.

Artykuł 8. Organizacja Konferencji w formie stacjonarnej

 1. W trakcie Konferencji w formie stacjonarnej, Uczestnik i Prelegent zobowiązany jest stosować się do ewentualnych poleceń porządkowych Organizatora.
 2. Uczestnicy oraz Prelegenci zobowiązani są przestrzegać zapisów regulaminu obiektu, obowiązującego na terenie obiektu, w którym organizowana jest Konferencja, w tym w szczególności zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych.
 3. W sytuacji stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik lub Prelegent narusza zapisy Regulaminu, Organizator uprawniony jest do odmowy Uczestnikowi prawa udziału w Konferencji i żądania opuszczenia przez Uczestnika miejsca Konferencji lub terenu obiektu, w którym organizowana jest Konferencja.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników lub Prelegentów, które mogą zostać zgubione lub zniszczone podczas Konferencji.
 5. Uczestnicy oraz Prelegenci ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, w którym prowadzona jest Konferencja.

Artykuł 9. Odwołanie Konferencji

Organizator zastrzega możliwość odwołania Konferencji, zmiany jej terminu lub miejsca przeprowadzenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora, w tym w szczególności z powodu siły wyższej. Poprzez siłę wyższą rozumie się między innymi zdarzenia nagłe, nieprzewidywalne, wywołane przyczyną zewnętrzną (powódź, trzęsienie ziemi, strajki, akty władzy publicznej, epidemia). O zmianach Uczestnicy i Prelegenci zostaną powiadomieni poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu chęci uczestnictwa w Konferencji oraz na Stronie konferencji. Uczestnik lub Prelegent w terminie 7 (siedmiu) dni od uzyskania zawiadomienia od Organizatora, może wypowiedzieć umowę w zakresie uczestnictwa w Konferencji w trybie natychmiastowym na adres e-mail Organizatora lub listem poleconym na adres Organizatora (wpłaty wniesione przez Uczestnika zostaną zwrócone przez Organizatora w pełnej wysokości na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność, w terminie 14 dni od momentu otrzymania wypowiedzenia przez Organizatora).

Artykuł 10. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. W razie uznania niektórych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne w orzeczeniu sądu lub innego uprawnionego organu, pozostałe postanowienia pozostają ważne. 
 3. W przypadku zmiany Regulaminu Organizator poinformuje o tym na Stronie internetowej. Regulamin wchodzi w życie od dnia wskazanego w jego zmianie, nie szybszym jednak niż 7 (siedem) dni od dnia jego ogłoszenia przez Organizatora.
 4. Organizator dostarczy Uczestnikom oraz Prelegentom zmieniony Regulamin w drodze poczty elektronicznej na podany przez nich przy zgłoszeniu adres e-mail. Uczestnicy i Prelegenci zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu i o możliwości jego akceptacji w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania zmienionego Regulaminu, przy czym za akceptację zmian uważa się także brak odmowy akceptacji Regulaminu w terminie wyznaczonym na jego akceptację. Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu jest równoznaczna z wypowiedzeniem przez Uczestnika lub Prelegenta umowy w zakresie uczestnictwa w Konferencji w trybie natychmiastowym (wpłaty wniesione przez Uczestnika zostaną zwrócone przez Organizatora w pełnej wysokości na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność, w terminie 14 dni od momentu otrzymania wypowiedzenia przez Organizatora).
 5. Prawem właściwym dla umów w zakresie uczestnictwa w Konferencji zawartych z Uczestnikami lub Prelegentami na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 6. Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część: Załącznik nr 1 – Polityka Prywatności i Załącznik nr 2 - Zgody Prelegenta w zakresie danych osobowych.

Załączniki:

 • Załącznik nr 1 – Polityka Prywatności
 • Załącznik nr 2 – Zgody prelegenta